ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1213
21%
13:1
อนุบาล 2325
36%
15:1
อนุบาล 3336
43%
16:1
ระดับปฐมวัย8614
28%
35:1
ประถมศึกษาปีที่ 1729
25%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 24-4
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3628
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 4268
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5-22
6%
12:1
ประถมศึกษาปีที่ 6235
14%
15:1
ระดับประถมศึกษา211536
72%
66:1
รวมทั้งสิ้น292150
100%
96:1