ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2325
45%
15:1
อนุบาล 3-66
55%
16:1
ระดับปฐมวัย3811
26%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 1369
29%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 2224
13%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 3123
10%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 4336
19%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 5235
16%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 6314
13%
14:1
ระดับประถมศึกษา141731
74%
65:1
รวมทั้งสิ้น172542
100%
85:1