ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1257
17%
17:1
อนุบาล 28715
36%
115:1
อนุบาล 3101020
48%
120:1
ระดับปฐมวัย202242
34%
314:1
ประถมศึกษาปีที่ 1141731
37%
131:1
ประถมศึกษาปีที่ 2131023
28%
123:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4178
10%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 5459
11%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 6123
4%
13:1
ระดับประถมศึกษา384583
66%
614:1
รวมทั้งสิ้น5867125
100%
914:1