ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2201232
56%
132:1
อนุบาล 3111425
44%
125:1
ระดับปฐมวัย312657
20%
229:1
ประถมศึกษาปีที่ 1121628
16%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 2121224
14%
124:1
ประถมศึกษาปีที่ 3201232
19%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111122
13%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 5182038
22%
138:1
ประถมศึกษาปีที่ 6151126
15%
126:1
ระดับประถมศึกษา8882170
59%
628:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111920
33%
120:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27916
27%
116:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3131124
40%
124:1
มัธยมศีกษาตอนต้น312960
21%
320:1
รวมทั้งสิ้น150137287
100%
1126:1