ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2448
67%
18:1
อนุบาล 3224
33%
14:1
ระดับปฐมวัย6612
19%
26:1
ประถมศึกษาปีที่ 17310
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 26612
24%
112:1
ประถมศึกษาปีที่ 3279
18%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 48210
20%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 53-3
6%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 6246
12%
16:1
ระดับประถมศึกษา282250
81%
68:1
รวมทั้งสิ้น342862
100%
88:1