ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28715
37%
115:1
อนุบาล 3141226
63%
126:1
ระดับปฐมวัย221941
26%
221:1
ประถมศึกษาปีที่ 18917
15%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 29918
16%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 35914
12%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111526
23%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 582028
25%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 69211
10%
111:1
ระดับประถมศึกษา5064114
74%
619:1
รวมทั้งสิ้น7283155
100%
819:1