ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28816
62%
116:1
อนุบาล 36410
38%
110:1
ระดับปฐมวัย141226
31%
213:1
ประถมศึกษาปีที่ 19514
25%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 2617
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3437
12%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 4459
16%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 54913
23%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 6347
12%
17:1
ระดับประถมศึกษา302757
69%
610:1
รวมทั้งสิ้น443983
100%
810:1