ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210818
58%
118:1
อนุบาล 37613
42%
113:1
ระดับปฐมวัย171431
23%
216:1
ประถมศึกษาปีที่ 1101121
21%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 211718
18%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 310616
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 413417
17%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 58513
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 610717
17%
117:1
ระดับประถมศึกษา6240102
77%
617:1
รวมทั้งสิ้น7954133
100%
817:1