ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 211819
53%
119:1
อนุบาล 315217
47%
117:1
ระดับปฐมวัย261036
14%
218:1
ประถมศึกษาปีที่ 1171128
19%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 2151732
22%
132:1
ประถมศึกษาปีที่ 3151126
18%
126:1
ประถมศึกษาปีที่ 4111122
15%
122:1
ประถมศึกษาปีที่ 58917
12%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 615419
13%
119:1
ระดับประถมศึกษา8163144
57%
624:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1121325
35%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 217825
35%
125:1
มัธยมศึกษาปีที่ 371421
30%
121:1
มัธยมศีกษาตอนต้น363571
28%
324:1
รวมทั้งสิ้น143108251
100%
1123:1