ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2901102007
อนุบาล 3981022007
รวม188212400 114
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11531653189
ประถมศึกษาปีที่ 21431743179
ประถมศึกษาปีที่ 31341452797
ประถมศึกษาปีที่ 41451302757
ประถมศึกษาปีที่ 51211492707
ประถมศึกษาปีที่ 61201442647
รวม8169071,723 1846
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

1,0041,1192,123 1960 2