ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14-41
อนุบาล 24591
อนุบาล 33471
รวม11920 -33
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13361
ประถมศึกษาปีที่ 24481
ประถมศึกษาปีที่ 34591
ประถมศึกษาปีที่ 486141
ประถมศึกษาปีที่ 558131
ประถมศึกษาปีที่ 676131
รวม313263 56
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

424183 29