ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2129211
อนุบาล 356111
รวม171532 62
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 188161
ประถมศึกษาปีที่ 293121
ประถมศึกษาปีที่ 3109191
ประถมศึกษาปีที่ 484121
ประถมศึกษาปีที่ 5124161
ประถมศึกษาปีที่ 679161
รวม543791 16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

7152123 78