ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 137101
อนุบาล 24591
อนุบาล 358131
รวม122032 53
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1107171
ประถมศึกษาปีที่ 2109191
ประถมศึกษาปีที่ 385131
ประถมศึกษาปีที่ 487151
ประถมศึกษาปีที่ 5114151
ประถมศึกษาปีที่ 677141
รวม543993 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6659125 89