ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 196151
อนุบาล 2316191
อนุบาล 3610161
รวม183250 73
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1710171
ประถมศึกษาปีที่ 275121
ประถมศึกษาปีที่ 3119201
ประถมศึกษาปีที่ 479161
ประถมศึกษาปีที่ 5410141
ประถมศึกษาปีที่ 693121
รวม454691 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 12461
มัธยมศึกษาปีที่ 23361
มัธยมศึกษาปีที่ 35491
รวม101121 -43

รวมทั้งสิ้น

7389162 712