ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 256111
อนุบาล 366121
รวม111223 42
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 138111
ประถมศึกษาปีที่ 257121
ประถมศึกษาปีที่ 34371
ประถมศึกษาปีที่ 4105151
ประถมศึกษาปีที่ 547111
ประถมศึกษาปีที่ 657121
รวม313768 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 178151
มัธยมศึกษาปีที่ 276131
มัธยมศึกษาปีที่ 34591
รวม181937 13

รวมทั้งสิ้น

6068128 811