ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 246101
อนุบาล 378151
รวม111425 -52
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 175121
ประถมศึกษาปีที่ 287151
ประถมศึกษาปีที่ 375121
ประถมศึกษาปีที่ 4810181
ประถมศึกษาปีที่ 5124161
ประถมศึกษาปีที่ 61217291
รวม5448102 -66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 169151
มัธยมศึกษาปีที่ 21111221
มัธยมศึกษาปีที่ 3128201
รวม292857 -63

รวมทั้งสิ้น

9490184 -1711