ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 12241
อนุบาล 22241
อนุบาล 32241
รวม6612 -53
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13471
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 42461
ประถมศึกษาปีที่ 55271
ประถมศึกษาปีที่ 61341
รวม171835 46
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

232447 -19