ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1415191
อนุบาล 2813211
อนุบาล 31314271
รวม254267 13
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11712291
ประถมศึกษาปีที่ 21513281
ประถมศึกษาปีที่ 3129211
ประถมศึกษาปีที่ 4187251
ประถมศึกษาปีที่ 51317301
ประถมศึกษาปีที่ 61215271
รวม8773160 66
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

112115227 79