ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1613191
อนุบาล 265111
อนุบาล 396151
รวม212445 113
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13471
ประถมศึกษาปีที่ 27291
ประถมศึกษาปีที่ 34591
ประถมศึกษาปีที่ 43691
ประถมศึกษาปีที่ 56281
ประถมศึกษาปีที่ 62241
รวม252146 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

464591 49