ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2-441
อนุบาล 32571
รวม2911 22
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11121
ประถมศึกษาปีที่ 22131
ประถมศึกษาปีที่ 33251
ประถมศึกษาปีที่ 43471
ประถมศึกษาปีที่ 54151
ประถมศึกษาปีที่ 62131
รวม151025 -136
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

171936 -118