ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 14591
อนุบาล 265111
อนุบาล 34261
รวม141226 103
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 175121
ประถมศึกษาปีที่ 2210121
ประถมศึกษาปีที่ 34481
ประถมศึกษาปีที่ 41121
ประถมศึกษาปีที่ 54151
ประถมศึกษาปีที่ 62461
รวม202545 36
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

343771 139