ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 21014241
อนุบาล 31314271
รวม232851 32
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 11214261
ประถมศึกษาปีที่ 21912311
ประถมศึกษาปีที่ 31111221
ประถมศึกษาปีที่ 41918371
ประถมศึกษาปีที่ 51410241
ประถมศึกษาปีที่ 61213251
รวม8778165 -16
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1811191
มัธยมศึกษาปีที่ 21411251
มัธยมศึกษาปีที่ 388161
รวม303060 -23

รวมทั้งสิ้น

140136276 11