ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 237101
อนุบาล 398171
รวม121527 -162
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1710171
ประถมศึกษาปีที่ 264101
ประถมศึกษาปีที่ 31110211
ประถมศึกษาปีที่ 468141
ประถมศึกษาปีที่ 5127191
ประถมศึกษาปีที่ 6114151
รวม534396 -76
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1128201
มัธยมศึกษาปีที่ 2816241
มัธยมศึกษาปีที่ 3615211
รวม263965 -143

รวมทั้งสิ้น

9197188 -3711