สถิติ/บริการ

615

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา11418.54%
ข้อมูลสถานศึกษา9315.12%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด8513.82%
นร.จำแนกตามอายุ477.64%
นร.จำแนกตามความพิการ325.20%
นร.จำแนกตามสัญชาติ315.04%
สถิติ/บริการ264.23%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส182.93%
ผลสอบ O-Net162.60%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง162.60%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
แนวโน้ม จำนวน นร.162.60%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง162.60%
คณะกรรมการ152.44%
รายงานบริหารงบประมาณ142.28%
บุคลากรเกษียณอายุ132.11%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน132.11%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ121.95%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.111.79%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน111.79%
นร.จำแนกตามศาสนา81.30%
โครงการในโรงเรียน50.81%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน30.49%
ผลสอบ NT0-
ตรวจผลการเรียน นร.0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน