> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

สถิติ/บริการ

4,809

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน80716.78%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด3978.26%
ข้อมูลสถานศึกษา3356.97%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2815.84%
สรุป นร.รายชั้นเรียน2475.14%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง2174.51%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน2024.20%
ผลสอบ O-Net2004.16%
ตารางจำแนก.เพศ1683.49%
สถิติ/บริการ1603.33%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
คณะกรรมการ1593.31%
ผลสอบ NT1132.35%
แนวโน้ม จำนวน นร.1102.29%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1052.18%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1022.12%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น1022.12%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน1002.08%
ผลสอบ RT962.00%
โครงการในโรงเรียน951.98%
ภาพรวมระดับจังหวัด781.62%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน641.33%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ571.19%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ551.14%
รายงานบริหารงบประมาณ531.10%
นร.จำแนกตามอายุ531.10%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา521.08%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง501.04%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ410.85%
นร.จำแนกตามความพิการ380.79%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา360.75%
ตรวจผลการเรียน นร.350.73%
นร.จำแนกตามสัญชาติ290.60%
บุคลากรเกษียณอายุ270.56%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส270.56%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.48%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.48%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.33%
นร.จำแนกตามศาสนา150.31%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.150.31%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ140.29%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง120.25%