> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA

สถิติ/บริการ

3,278

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ทะเบียนโรงเรียน75723.09%
ข้อมูลสถานศึกษา33010.07%
ครูและบุคลากรทางการศึกษา2728.30%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด1915.83%
คณะกรรมการ1293.94%
ที่อยู่และการติดต่อโรงเรียน1193.63%
สถิติ/บริการ1053.20%
สรุปจำนวน นร.รายชั้นเรียน ระดับจังหวัด1053.20%
ผลสอบ O-Net882.68%
ตารางจำแนก.เพศ782.38%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
ภาพรวมระดับจังหวัด782.38%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน772.35%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง762.32%
โครงการในโรงเรียน722.20%
ตารางจำแนก.ตำแหน่ง692.10%
แนวโน้ม จำนวน นร.581.77%
วิธีปฏิบัติที่ดี/ที่เป็นเลิศ531.62%
สรุป นร.รายชั้นเรียน501.53%
นร.จำแนกตามอายุ421.28%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ411.25%
ตารางจำแนก.วิทยฐานะ411.25%
นร.จำแนกรายช่วงชั้น371.13%
ตารางจำแนก.วุฒิการศึกษา361.10%
ข้อมูล.เลิกสถานศึกษา351.07%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน341.04%
รายงานบริหารงบประมาณ290.88%
ผลสอบ NT290.88%
นร.จำแนกตามความพิการ280.85%
บุคลากรเกษียณอายุ260.79%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายช่วงชั้น ระดับจังหวัด230.70%
ข้อมูล นร./ห้องเรียนรายชั้น ระดับจังหวัด230.70%
นร.จำแนกตามสัญชาติ210.64%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง210.64%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส190.58%
ผลสอบ RT170.52%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน160.49%
ตรวจผลการเรียน นร.140.43%
นร.จำแนกตามศาสนา120.37%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.110.34%
ภาวะโภชนาการ น้ำหนักตามเกณฑ์ความสูง90.27%
ภาวะโภชนาการ ส่วนสูงตามเกณฑ์อายุ70.21%