> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

ห้องเรียนปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย336309 -27298 -11295 -3296 1
ระดับประถมศึกษา828819 -9805 -14806 1810 4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น163164 1165 1170 5170
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า66666
รวม1,3331,298 -351,274 -241,277 31,282 5