> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
วิเคราะห์แนวโน้มจำนวนห้องเรียน ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

ห้องเรียนปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย309298 -11295 -3296 1300 4
ระดับประถมศึกษา819805 -14806 1810 4810
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น164165 1170 5170165 -5
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า66668 2
รวม1,2981,274 -241,277 31,282 51,283 1