> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2562 2563 2564 2565 2566

รายการปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565ปี 2566
ระดับปฐมวัย5,1144,830 -2844,679 -1514,820 1414,837 17
ระดับประถมศึกษา16,30716,240 -6716,163 -7716,148 -1515,966 -182
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,8013,799 -23,857 583,876 193,781 -95
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า140146 -2180 58206 19269 63
รวม25,36225,015 -34724,879 -13625,050 17124,853 -197
ห้องเรียน1,2981,274 -241,277 31,282 51,283 1