> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
วิเคราะห์แนวโน้มจำนวน นร.ย้อนหลัง 5 ปี

2561 2562 2563 2564 2565

รายการปี 2561ปี 2562ปี 2563ปี 2564ปี 2565
ระดับปฐมวัย5,7955,114 -6814,830 -2844,679 -1514,820 141
ระดับประถมศึกษา16,46816,307 -16116,240 -6716,163 -7716,148 -15
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น3,8663,801 -653,799 -23,857 583,876 19
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า137140 -65146 -2180 58206 26
รวม26,26625,362 -90425,015 -34724,879 -13625,050 171
ห้องเรียน1,3331,298 -351,274 -241,277 31,282 5