รหัสโรงเรียน ด้านภาษา 25642565ผลต่าง ด้านคำนวณ 25642565ผลต่าง ด้านเหตุผล 25642565ผลต่าง รวมทุกด้าน 25642565ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1086110097บ้านจันทึง 80.42 ()80.42 ()82.75 ()82.75 ()---81.58 ()81.58 () 30.74 29.43 29.51 29.08