> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 51.89 33.13 34.17 36.81 39.00
2562 51.50 -0.39 26.57 -6.56 31.86 -2.31 33.41 -3.40 34.54 -4.46
2563 51.50 26.57 31.86 33.41 34.54
2564 52.78 1.28 38.07 11.50 35.85 3.99 36.61 3.20 40.83 6.29
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.ict