> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
ผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
 

ปีการศึกษาภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษเฉลี่ย
2561 51.31 32.93 32.70 39.30 38.43
2562 52.72 1.41 32.72 -0.21 31.23 -1.47 41.78 2.48 37.86 -0.57
2563 50.72 -2.00 32.72 31.23 41.78 37.86
2564 53.53 2.81 26.21 -6.51 22.56 -8.67 31.53 -10.25 33.46 -4.40
2565 53.04 -0.49 26.43 0.22 37.95 15.39 42.85 11.32 39.90 6.44
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT