รหัส โรงเรียน ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เฉลี่ย ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
86010110บ้านหินแก้ว 57.63 41.25 33.13 25.00 39.25 9 55 39.25 39.25 39.25
86010112บ้านจันทึง 62.59 29.72 52.73 43.18 36.49 8 84 36.49 36.49 36.49
เฉลี่ยรวม 60.11 35.49 42.93 34.09 37.87 37.87 37.87 37.87