รหัสโรงเรียน ภาษาไทย 25642565ผลต่าง คณิตศาสตร์ 25642565ผลต่าง วิทยาศาสตร์ 25642565ผลต่าง ภาษาอังกฤษ 25642565ผลต่าง เฉลี่ย 25642565ผลต่าง ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
86010110บ้านหินแก้ว 57.63 57.63 41.25 41.25 33.13 33.13 25.00 25.00 39.25 39.25 9 55 39.25 39.25 39.25
86010112บ้านจันทึง 54.48 62.59 8.11 36.44 29.72 -6.72 32.00 52.73 20.73 38.75 43.18 4.43 40.51 36.49 -4.02 8 84 36.49 36.49 36.49
เฉลี่ยรวม 82.86 60.11 -22.75 51.21 35.49 -15.72 59.31 42.93 -16.38 47.17 34.09 -13.08 54.86 37.87 -16.99 37.87 37.87 37.87