> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑สพป.ชพ.๑ ระบบบริการข้อมูลภาครัฐ Big DATA
แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
60/1 หมู่ 5, ถนนเอเชีย, ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร, 86000
2022.1.KAOPUNHOT