รหัส โรงเรียน การอ่านออกเสียง การอ่านรู้เรื่อง รวม 2 ด้าน ลำดับกลุ่มลำดับเขต ผลต่าง/เขตผลต่าง/จังหวัดผลต่าง/สพฐ.ผลต่าง/ประเทศ
1086110097บ้านจันทึง 65.30 () 57.30 () 133.22 () 133.22 133.22 133.22 133.22