> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. อำเภอ เมืองชุมพร
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
860100171100601086110060 บ้านเขาบ่อ 6บ้านเขาบ่อ ทุ่งคาเมืองชุมพร86100เมือง50-7764-1510 10.435266 99.135741
860100211100181086110018 อนุบาลเมืองชุมพร(วัดสุบรรณนิมิตร)9ท่าตะเภาตากแดด เมืองชุมพร86000เมือง20-7750-2468 10.49066899.17639498