> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1527
2%
17:1
อนุบาล 29479173
49%
1116:1
อนุบาล 37996175
49%
1116:1
ระดับปฐมวัย178177355
13%
2315:1
ประถมศึกษาปีที่ 1126113239
15%
1318:1
ประถมศึกษาปีที่ 2143112255
16%
1320:1
ประถมศึกษาปีที่ 3136133269
17%
1321:1
ประถมศึกษาปีที่ 4150160310
19%
1324:1
ประถมศึกษาปีที่ 5155125280
17%
1322:1
ประถมศึกษาปีที่ 6131138269
17%
1222:1
ระดับประถมศึกษา8417811,622
58%
7721:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1148107255
39%
832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210894202
31%
729:1
มัธยมศึกษาปีที่ 311188199
30%
728:1
มัธยมศีกษาตอนต้น367289656
23%
2230:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4243963
36%
232:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5224769
39%
235:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6172744
25%
222:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย63113176
6%
629:1
รวมทั้งสิ้น1,4491,3602,809
100%
12822:1