> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑.


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1193191384
8%
419:1
อนุบาล 21,0921,0582,150
45%
12817:1
อนุบาล 31,2051,0812,286
47%
12718:1
ระดับปฐมวัย2,4902,3304,820
19%
29616:1
ประถมศึกษาปีที่ 11,3391,3032,642
16%
13619:1
ประถมศึกษาปีที่ 21,3301,2972,627
16%
13819:1
ประถมศึกษาปีที่ 31,3531,2882,641
16%
13520:1
ประถมศึกษาปีที่ 41,5221,3132,835
18%
13421:1
ประถมศึกษาปีที่ 51,4111,3672,778
17%
13521:1
ประถมศึกษาปีที่ 61,4171,2082,625
16%
13220:1
ระดับประถมศึกษา8,3727,77616,148
64%
81020:1
มัธยมศึกษาปีที่ 17695711,340
35%
5724:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27355661,301
34%
5623:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36675681,235
32%
5722:1
มัธยมศีกษาตอนต้น2,1711,7053,876
15%
17023:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4314879
38%
240:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5233558
28%
229:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6224769
33%
235:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย76130206
1%
634:1
รวมทั้งสิ้น13,10911,94125,050
100%
1,28220:1