> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2352762
41%
416:1
อนุบาล 3454489
59%
422:1
ระดับปฐมวัย8071151
8%
819:1
ประถมศึกษาปีที่ 15463117
11%
523:1
ประถมศึกษาปีที่ 29281173
17%
629:1
ประถมศึกษาปีที่ 38474158
15%
626:1
ประถมศึกษาปีที่ 49884182
18%
630:1
ประถมศึกษาปีที่ 590117207
20%
635:1
ประถมศึกษาปีที่ 611384197
19%
633:1
ระดับประถมศึกษา5315031,034
55%
3530:1
มัธยมศึกษาปีที่ 111080190
39%
538:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210769176
36%
535:1
มัธยมศึกษาปีที่ 35664120
25%
430:1
มัธยมศีกษาตอนต้น273213486
26%
1435:1
มัธยมศึกษาปีที่ 4314879
38%
240:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5233558
28%
229:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6224769
33%
235:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย76130206
11%
634:1
รวมทั้งสิ้น9609171,877
100%
6330:1