> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนเปิดอนุบาล 3 ขวบ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1219193412
26%
4310:1
อนุบาล 2282277559
35%
4313:1
อนุบาล 3322305627
39%
4514:1
ระดับปฐมวัย8237751,598
25%
13112:1
ประถมศึกษาปีที่ 1340330670
17%
4415:1
ประถมศึกษาปีที่ 2335326661
16%
4515:1
ประถมศึกษาปีที่ 3324315639
16%
4514:1
ประถมศึกษาปีที่ 4342321663
16%
4415:1
ประถมศึกษาปีที่ 5382301683
17%
4515:1
ประถมศึกษาปีที่ 6360357717
18%
4516:1
ระดับประถมศึกษา2,0831,9504,033
64%
26815:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1140119259
40%
1222:1
มัธยมศึกษาปีที่ 212484208
32%
1217:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39788185
28%
1215:1
มัธยมศีกษาตอนต้น361291652
10%
3618:1
รวมทั้งสิ้น3,2673,0166,283
100%
43514:1