> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. อำเภอ ท่าแซะ


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 181422
27%
122:1
อนุบาล 2121729
35%
129:1
อนุบาล 3131932
39%
132:1
ระดับปฐมวัย335083
34%
328:1
ประถมศึกษาปีที่ 181321
13%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 2171633
21%
133:1
ประถมศึกษาปีที่ 3171229
18%
129:1
ประถมศึกษาปีที่ 4131528
18%
128:1
ประถมศึกษาปีที่ 5101020
13%
120:1
ประถมศึกษาปีที่ 619827
17%
127:1
ระดับประถมศึกษา8474158
66%
626:1
รวมทั้งสิ้น117124241
100%
927:1