> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑ 
สพป.ชพ.๑. อำเภอ เมืองชุมพร


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17512
6%
112:1
อนุบาล 25952111
51%
522:1
อนุบาล 3484694
43%
519:1
ระดับปฐมวัย114103217
10%
1120:1
ประถมศึกษาปีที่ 18078158
14%
723:1
ประถมศึกษาปีที่ 26579144
13%
721:1
ประถมศึกษาปีที่ 310687193
18%
728:1
ประถมศึกษาปีที่ 49095185
17%
726:1
ประถมศึกษาปีที่ 510389192
18%
727:1
ประถมศึกษาปีที่ 695123218
20%
731:1
ระดับประถมศึกษา5395511,090
51%
4226:1
มัธยมศึกษาปีที่ 110691197
35%
633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 211383196
35%
633:1
มัธยมศึกษาปีที่ 310174175
31%
629:1
มัธยมศีกษาตอนต้น320248568
26%
1832:1
มัธยมศึกษาปีที่ 46374137
51%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5294776
28%
238:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6213556
21%
228:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย113156269
13%
834:1
รวมทั้งสิ้น1,0861,0582,144
100%
7927:1