> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1211738
20%
410:1
อนุบาล 2413071
38%
710:1
อนุบาล 3433679
42%
711:1
ระดับปฐมวัย10583188
26%
1810:1
ประถมศึกษาปีที่ 1363268
15%
710:1
ประถมศึกษาปีที่ 2292857
13%
78:1
ประถมศึกษาปีที่ 3334679
18%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 4453984
19%
712:1
ประถมศึกษาปีที่ 5503080
18%
711:1
ประถมศึกษาปีที่ 6453176
17%
711:1
ระดับประถมศึกษา238206444
62%
4211:1
มัธยมศึกษาปีที่ 1111223
26%
212:1
มัธยมศึกษาปีที่ 216925
29%
213:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3261339
45%
220:1
มัธยมศีกษาตอนต้น533487
12%
615:1
รวมทั้งสิ้น396323719
100%
6611:1