> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1242246
14%
59:1
อนุบาล 27273145
44%
1113:1
อนุบาล 37567142
43%
1113:1
ระดับปฐมวัย171162333
22%
2712:1
ประถมศึกษาปีที่ 18474158
17%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 26771138
15%
1113:1
ประถมศึกษาปีที่ 36765132
14%
1112:1
ประถมศึกษาปีที่ 49064154
17%
1114:1
ประถมศึกษาปีที่ 59275167
18%
1115:1
ประถมศึกษาปีที่ 69272164
18%
1115:1
ระดับประถมศึกษา492421913
61%
6614:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16538103
40%
521:1
มัธยมศึกษาปีที่ 2504191
36%
518:1
มัธยมศึกษาปีที่ 3313162
24%
512:1
มัธยมศีกษาตอนต้น146110256
17%
1517:1
รวมทั้งสิ้น8096931,502
100%
10814:1