> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. กลุ่ม/ศูนย์/เครือข่าย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1232447
14%
316:1
อนุบาล 26469133
38%
817:1
อนุบาล 38385168
48%
919:1
ระดับปฐมวัย170178348
17%
2017:1
ประถมศึกษาปีที่ 19073163
12%
918:1
ประถมศึกษาปีที่ 211697213
16%
1021:1
ประถมศึกษาปีที่ 3103128231
17%
1023:1
ประถมศึกษาปีที่ 4122119241
18%
1024:1
ประถมศึกษาปีที่ 5129122251
19%
1025:1
ประถมศึกษาปีที่ 6127118245
18%
1122:1
ระดับประถมศึกษา6876571,344
65%
6022:1
มัธยมศึกษาปีที่ 16942111
30%
428:1
มัธยมศึกษาปีที่ 27065135
37%
527:1
มัธยมศึกษาปีที่ 36751118
32%
524:1
มัธยมศีกษาตอนต้น206158364
18%
1426:1
รวมทั้งสิ้น1,0639932,056
100%
9422:1