> BIG DATA สพป.ชุมพร เขต ๑
สพป.ชพ.๑. โรงเรียนเปิดมัธยมศึกษาตอนปลาย


ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 2504595
54%
424:1
อนุบาล 3423880
46%
420:1
ระดับปฐมวัย9283175
9%
822:1
ประถมศึกษาปีที่ 17674150
15%
625:1
ประถมศึกษาปีที่ 25974133
13%
622:1
ประถมศึกษาปีที่ 310183184
18%
631:1
ประถมศึกษาปีที่ 48786173
17%
629:1
ประถมศึกษาปีที่ 59485179
18%
630:1
ประถมศึกษาปีที่ 688113201
20%
634:1
ระดับประถมศึกษา5055151,020
51%
3628:1
มัธยมศึกษาปีที่ 19788185
35%
537:1
มัธยมศึกษาปีที่ 210575180
34%
536:1
มัธยมศึกษาปีที่ 39766163
31%
533:1
มัธยมศีกษาตอนต้น299229528
27%
1535:1
มัธยมศึกษาปีที่ 46374137
51%
434:1
มัธยมศึกษาปีที่ 5294776
28%
238:1
มัธยมศึกษาปีที่ 6213556
21%
228:1
มัธยมศีกษาตอนปลาย113156269
14%
834:1
รวมทั้งสิ้น1,0099831,992
100%
6730:1