ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 25611
39%
111:1
อนุบาล 313417
61%
117:1
ระดับปฐมวัย181028
29%
214:1
ประถมศึกษาปีที่ 112517
25%
117:1
ประถมศึกษาปีที่ 2369
13%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 33710
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 43710
15%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 56814
21%
114:1
ประถมศึกษาปีที่ 6628
12%
18:1
ระดับประถมศึกษา333568
71%
611:1
รวมทั้งสิ้น514596
100%
812:1