ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 15611
31%
111:1
อนุบาล 25712
33%
112:1
อนุบาล 34913
36%
113:1
ระดับปฐมวัย142236
30%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 1111021
25%
121:1
ประถมศึกษาปีที่ 231013
15%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 3538
9%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 46410
12%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 513518
21%
118:1
ประถมศึกษาปีที่ 610515
18%
115:1
ระดับประถมศึกษา483785
70%
614:1
รวมทั้งสิ้น6259121
100%
913:1