ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 17411
31%
111:1
อนุบาล 23811
31%
111:1
อนุบาล 37613
37%
113:1
ระดับปฐมวัย171835
26%
312:1
ประถมศึกษาปีที่ 15813
13%
113:1
ประถมศึกษาปีที่ 210919
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 310919
19%
119:1
ประถมศึกษาปีที่ 410515
15%
115:1
ประถมศึกษาปีที่ 58816
16%
116:1
ประถมศึกษาปีที่ 612517
17%
117:1
ระดับประถมศึกษา554499
74%
617:1
รวมทั้งสิ้น7262134
100%
915:1