ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 28412
50%
112:1
อนุบาล 36612
50%
112:1
ระดับปฐมวัย141024
34%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1448
17%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 2167
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 3235
11%
15:1
ประถมศึกษาปีที่ 4347
15%
17:1
ประถมศึกษาปีที่ 53710
22%
110:1
ประถมศึกษาปีที่ 6549
20%
19:1
ระดับประถมศึกษา182846
66%
68:1
รวมทั้งสิ้น323870
100%
89:1