ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน นร./ห้องรียน
อนุบาล 1---
0%
--
อนุบาล 210717
74%
117:1
อนุบาล 3336
26%
16:1
ระดับปฐมวัย131023
39%
212:1
ประถมศึกษาปีที่ 1314
11%
14:1
ประถมศึกษาปีที่ 2213
8%
13:1
ประถมศึกษาปีที่ 3549
25%
19:1
ประถมศึกษาปีที่ 4628
22%
18:1
ประถมศึกษาปีที่ 56-6
17%
16:1
ประถมศึกษาปีที่ 6426
17%
16:1
ระดับประถมศึกษา261036
61%
66:1
รวมทั้งสิ้น392059
100%
87:1